Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dentity Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@dentity.pl. 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD – Paulina Machowska, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi rekrutacyjne, techniczne, organizacyjne oraz prawne. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania danych może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. 
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dentity Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Wypełnij formularz i zostań partnerem

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Wypełnij formularz i dołącz do sieci